Integritetspolicy

Leroy Media är ett produktionsbolag inom tv, event och digitala medier. Vi värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vad dina rättigheter är. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Leroy Media är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:
Leroy Media, Sjövägen 4, 191 35 Sollentuna  
info@leroymedia.se

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in information som lämnas till oss vid t.ex. ansökan om jobb, anmälan till våra evenemang. Oftast finns du i våra interna kontaktuppgifter som en etablerad kontakt.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Leroy Media samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna ge våra kunder och andra den service och den information som vi erbjuder som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-post.

VAD ÄR ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan användas för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig detta, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-post avseende specialerbjudanden, liksom andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

NÄRMARE OM DINA RÄTTIGHETER TILL RÄTTELSE, RADERING M.M.

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänk dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?

Vi samlar normalt inte in personnummer. Skulle så ske behandlar vi ditt personnummer enbart om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet och nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar användandet av ditt personnummer så långt det är möjligt. I de fall det är tillräckligt kommer vi istället att använda ditt födelseår och födelsedag.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

På våra webbsidor används cookies. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.